QUOTATION
 
   
   Maintenance Service
  เป็นการดูแลและรับประกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ด้วยการบำรุงรักษาอย่างตรทำงาน อีกทั้งการให้ความรู้หรืออบรมการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นอย่าง ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ
  Preventive Maintenance Team
  เป็นทีมที่ควบคุมการทำงานวางแผนทำบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ ด้วยความเข้าใจในเรื่องของฮาร์ดแวร์เป็นหลัก การทำงานที่ต้องใช้ความละเอียด รอบคอบ การรับรู้สาเหตุของปัญหาและการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่าง ๆ รวมถึงการทำงานที่เป็นหน้าด่านในการรับปัญหาเพื่อส่งต่อกับทีม CM เข้าแก้ปัญหาต่อไป
  Corrective Maintenance Team (CM)
 

Corrective Maintenance เป็นการบำรุงรักษาในแบบไม่มีกำหนดการแน่นอน (Non-plan Maintenance) ซึ่งเป็นเหตุอันเนื่องมาจากการขัดข้อง หรือเกิดการเสียขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีทีมงานที่คอยรับเรื่องและแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าว

  เงื่อนไขการรับประกันและการบริการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์
   
 
 • ติดต่อกลับภายใน 30 นาที หลังจากที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า
 • ถ้าไม่สามารถแก้ไขทางโทรศัพท์ได้ จะเข้า On site ภายใน 24 ชั่วโมง (กทม.และปริมณฑล
 
    รูปแบบการให้บริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
   
   • สัญญาบริการแบบ 5 x 8 (5 วันทำการ 8 ชั่วโมงต่อวัน )
   • สัญญาบริการแบบ 7 x 24 (7 วันทำการ 24 ชั่วโมงต่อวัน )
   • บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ลูกข่าย network อุปกรณ์ต่อพ่วง ทั้งรายเดือนและรายปี
   • บริการด้าน Software
   • ดูแลจัดการและสำรองข้อมูลใน Server (Backup)และเครื่อง Client
   • ดูแลแก้ปัญหาการใช้งานเครื่อง Computer และอุปกรณ์ต่อพ่วง
   • ดูแลและแก้ไขพร้อมติดตั้ง Standard Program เพื่อให้ใช้งาน
   • จัดทำระบบ Anti Virus System ในระบบเครือข่าย ฯ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือ
   • ให้คำปรึกษาและเสนอแนวทาง ในการแก้ไขปัญหา ที่เกิดจากการใช้งาน ในระบบคอมพิวเตอร์
   • เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี นำเสนอสิ่งใหม่ๆเพื่อคุณ
   • บริการด้วยประสบการณ์ และทีมงานที่มีความสามารถ

    

    ขั้นตอนการปฏิบัติในการบำรุงรักษา
   
   • ทำการทดสอบเครื่องทุกเครื่องก่อนให้บริการเพื่อให้ทราบว่าเครื่องสามารถใช้งานได้ตามปกติ
   • การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ การบริการทำความสะอาดภายในและภายนอกตัวเครื่อง
   • ทำความสะอาดภายนอกจอภาพและแป้นพิมพ์ ทาน้ำมันหล่อลื่นบริเวณกลไกต่างๆ เช่น Disk Drive  เป็นต้น
   • ตรวจสอบโดยการทดสอบการทำงานของเครื่องโดยทั่วไป หรือใช้โปรแกรมเฉพาะงานทดสอบ เพื่อให้ทราบว่าอุปกรณ์ใดใกล้ชำรุดหรือมีปัญหา
   • ทำความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงานและจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
   • ทดสอบเครื่องอีกครั้งหนึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องยังใช้งานได้ตามปกติ
   • รายงานและบันทึกผลการปฏิบัติงานลงในเอกสารเพื่อส่งตรวจ