PRODUCT
 
 
   
 
 

ให้บริการออกแบบและพัฒนาบระบบสารสนเทศ เขียนโปรแกรม (Windows and web Application) งานฐานข้อมูล เพื่อการใช้งานภายในองค์กรขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ เพื่อพัฒนาระบบงานและธุรกิจของลูกค้าให้เดินไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ บริการรับเขียนโปรแกรมติดต่อระบบฐานข้อมูล บน Pocket PC
(Application development)

โดยเริ่มตั้งแต่
-การวิเคราะห์และสรุปความต้องการ (System servey & System analysis)
-การคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม
-การวางแผนและออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (user interface) Software Design and Implementation ทำการวิเคราะห์ออกแบบระบบและจัดทำซอฟต์แวร์ (โปรแกรม) ตามความต้องการของลูกค้า (specification) -งานออกแบบฐานข้อมูล (Database design)
- งานพัฒนาโปรแกรม (Appliction development)ทำการตรวจสอบความถูกต้องของซอฟต์แวร์ (โปรแกรม) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าซอฟต์แวร์ (โปรแกรม) ที่ผลิตขึ้นได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า -ตลอดจนงานติดตั้งและฝึกอบรม (Implement and Training) software Evolution เมื่อซอฟต์แวร์ (โปรแกรม)ใช้งานได้ระยะหนึ่งแล้วลูกค้าอาจมีความต้องการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงความต้องการบางอย่าง ดังนั้นทางเรามีการเตรียมการและความพร้อมเพื่อรองรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น

 

รูปแบบการพัฒนาโปรแกรม

รับพัฒนาโปรแกรม ออกแบบโปรแกรม ด้วยโครงสร้างที่เป็นเว็บไซต์ ด้วย ภาษา PHP ,ASP.net,VB,C++หรือตามที่ลูกค้าต้องการ ทางเรามีเครื่องมือช่วยพัฒนาโปรแกรม การออกแบบโครงสร้าง และ หน้าตาโปรแกรมต่อผู้ใช้งาน ด้วยความถนัดและประสบการณ์ของเรา สามารถสร้าง เว็บแอพพลิเคชั่น ขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนสูง มีโครงสร้างและรูปแบบของโค๊ดโปรแกรมที่ดี โปรแกรมสามารถให้บริการผู้ใช้ได้เป้นจำนวนมากและมีการออกแบบให้ใช้ทรัพยากรของเครื่องให้น้อยที่สุด

ฐานข้อมูล รับพัฒนาโปรแกรม

เรารับพัฒนาโปรแกรม ด้วยฐานข้อมูล Mysql, PostgreSql, Oracle เท่านั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า หรือโดยทางเราจะวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรหรือหน่วยงานของท่านแล้ว วิเคราะห์แนะนำให้เลือกใช้ ค่าบริการในการพัฒนาระบบจะเกี่ยวพันอยู่กับโปรแกรมฐานข้อมูลเหล่านี้ด้วย และ Oracle